List of Landscape Architects
Browse the List of Landscape Architects below. View Videos or join the discussion on this topic. Add List of Landscape Architects to your Like2do.com topic list for future reference or share this resource on social media.
List of Landscape Architects

A landscape architect is someone who practices landscape architecture. Regulations of the profession vary by country and state. The terminology has evolved to include those once known as landscape gardeners, landscape designers, architects, surveyors, or civil engineers. In particular, this includes people from the 19th century who'd practiced before the term "landscape architect" was coined. Landscape architecture was also differentiated as a profession in the United States earlier than other parts of the world, but this ambiguity has persisted to the present day. In much of Europe, for example, landscape architecture is not a distinct profession; but there are many significant historical and contemporary examples of "landscape architectural design" projects. Though their influence on landscape architecture may be great, this list precludes gardeners, botanists, writers, theoreticians, ecologists, artists, and others who did not practice landscape design at a site scale and were not trained as a historical 'landscape gardener' or contemporary 'landscape architect.'

Australia and New Zealand

19th century

20th - 21st century

Europe

15th – 16th century

17th – 18th century

19th century

20th – 21st century

Asia

14th century

15th – 16th century

 • Zenami (,1386-1482)
 • Sohami (,?-1525)

17th century

 • Masakazu Kobori (,1579-1647)

19th century

 • Munenori Tsuji (,1758-1840)
 • Donketsu Katsumoto (?,1810-1889)

20th century

 • Yasuhira Nagaoka (?,1842-1925)
 • Keijiro Ozawa (,1842-1932)
 • Yoshichika Kodaira (?,1845-1912)
 • Kinshiro Honda (,1851-1921)
 • Hayato Fukuba (?,1856-1921)
 • Jihei Ogawa (,1860-1933)
 • Yukio Ichikawa (?,1866-?)
 • Seiroku Honda (?,1866-1952)
 • Hiroshi Hara (,1868-1934)
 • Koutoku Hongo (?,1877-1945)
 • Takeo Shiota (?,1881-1943)
 • Kichinobu Orishimo (?,1881-1966)
 • Matsunosuke Tatsui (,1884-1961)
 • Heiichi Shibara (?,1884-1966)
 • Kiyoshi Inoshita (,1884-1973)
 • Masashi Ichikawa (?,1888-1961)
 • Uzaburo Nakajima (,1888-1971)
 • Morito Noma (?,1889-1945)
 • Keiji Uehara (?,1889-1981)
 • Reijo Ohya (?,1890-1934)
 • Kazuo Mori (,1890-1968)
 • Juhki Iida (?,1890-1977)
 • Tsuyoshi Tamura (,1890-1979)
 • Masanobu Imoto (?,1891-1957)
 • Susumu Hoshi (,)
 • Kenkishi Ohta (?,1891-1963)
 • Takuma Tono (?,1891-1985)
 • Tutomu Kano (,1892-1934)
 • Yaezo Hashimoto (,)
 • Kenichi Nagami (?,1892-1952)
 • Eiji Tate (,1893-?)
 • Shinji Yokoyama (?,1893-1938)
 • Shizuo Sakata (?,)
 • Katsuo Saito (?,1893-1987)
 • Kannosuke Mori (?,1894-1960)
 • Shunichi Mizutani (?,1894-1970)
 • Tokutaro Kitamura (,1895-1964)
 • Yoshinori Tasaka (?,1895-1969)
 • Nagao Sakurai (?,1896-?)
 • Mirei Shigemori (?,1896-1975)
 • Eitaro Sekiguchi (,1896-1981)
 • Taiami Tanaka (,1898-1978)
 • Sentaro Iwaki (,1898-1988)
 • Tori Higashi (,1898-1996)
 • Katsuzo Hirayama (?,1899-1990)
 • Iwao Yoshimura (,1900-1970)
 • Koushiro Ishigami (,1900-1979)
 • Enshu Sano (?,)
 • Tansai Sano (?,)
 • Shunkishi Kodera (?,1901-1975)
 • Taketo Ikebe (?,1901-1993)
 • Akira Sato (,1903-2003)
 • Isamu Noguchi (?,1904-1988)
 • Tatsuo Moriwaki (?,1904-1973)
 • Rokuro Taji (?,1904-1978)
 • Yoshimatsu goto (?,1905-)
 • Osamu Mori (,1905-1988)
 • Seihei Kato (?,1906-1969)
 • Masami Eyama (?,1906-1978)
 • Saichi Kojima (?,1906-1978)
 • Kanji Hiruta (?,)
 • Kaneo Yoshimura (?,)
 • Saburo Kimura (?,1907-1996)
 • Ryo Iijima (,1908-1990)
 • Fumiaki Okazaki (?,1908-1995)
 • Mitsuo Yokoyama (?,1909-2010)
 • Shuhji Hisatsune (?,1911-1982)
 • Kenzo Ogata (?,1912-1988)
 • Nobumasa Kitamura (?,1914-)
 • Ken Nakajima (,1914-2000)
 • Kinsaku Nakane (?,1917-1995)
 • Sinzo Nitta (?,1920-1997)
 • Takuyuki Inouye (?,1921-1995)
 • Yoshikuni Araki (?,1921-1997)
 • Tadashi Kubo (,1922-1990)
 • Kanto Shigemori (?,1923-1992)
 • Kunie Ito (?,1924-)
 • Kazuya Mitsuhashi (?,1925-)
 • Junichiro Maeno (,1926-)
 • Kouki Fukaya (?,1926-1997)
 • Tohemon Sano (,1928-)
 • Satoshi Shiota (?,1928-)
 • Kenichiro Ikebara (,1928-2002)
 • Kimio Kondo (?,1929-)
 • Koichi Kawana (?,1930-1990)
 • Kohzou Tawara (,1930-1990)
 • Sadatoshi Tabata (?,1931-)
 • Mirai Hiraoka (?,1933-)
 • Tsunekata Naito (?,1934-)
 • Masamichi Suzuki (?,1935-)
 • Atsumi Kawase (?,1937-)
 • Yasushi Ueno (,1938-)
 • Ikuo Mita (?,1939-)
 • Moto Yoshimura (?,1939-)
 • Takeo Uesugi (?,1940-)
 • Ryoko Ueyama (?,)
 • Masamitsu Kido (?,)
 • Hoichi Kurisu (?,)
 • Ryuzo Hirano (?,)
 • Akira Misawa (,1942-1994)

Contemporary

North America

18th century

19th century

20th – 21st century

South and Central America

19th century

20th century

See also

References

 1. ^ "Ruth Bramley Dean | The Cultural Landscape Foundation". tclf.org. Retrieved .
 2. ^ https://asteria.fivecolleges.edu/findaids/sophiasmith/mnsss245_bioghist.html
 3. ^ "Brian Jencek Joins HOK San Francisco - The Registry". The Registry. 2014-07-24. Retrieved .
 4. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2016-07-15. Retrieved .

  This article uses material from the Wikipedia page available here. It is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0.

List_of_landscape_architects
  

Top US Cities

Like2do.com was developed using defaultLogic.com's knowledge management platform. It allows users to manage learning and research. Visit defaultLogic's other partner sites below:
PopFlock.com : Music Genres | Musicians | Musical Instruments | Music Industry